Statut

Statut
Stowarzyszenia
Sportowo – Edukacyjnego „FeByS”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sportowo – Edukacyjne „FeByS”. W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem,
 2. Stowarzyszenie może używać nazw skróconych: „Stowarzyszenie FeByS” oraz „FeByS”.
 • 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice,
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego,
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

 • 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa                na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104    z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

 • 4

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami oraz organizacjami o podobnych celach statutowych. Stowarzyszenie może również współpracować z instytucjami, szkołami,  podmiotami gospodarczymi, organizacjami i innymi osobami podczas realizacji celów statutowych.

 • 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

 • 6

 1. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia,
 2. Stowarzyszenie może zlecać podmiotom gospodarczym, organizacjom i innym osobom zadania niezbędne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. Stowarzyszenie może zakupić przedmioty, sprzęt, nieruchomości, know how itp. niezbędne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. Stowarzyszenie może wynajmować pomieszczenia i wypożyczać sprzęt niezbędny                       do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 • 7

Stowarzyszenie może posiadać własne logo i rozpowszechniać je pod postacią nadruków                 na odzieży, znaczków, naklejek, plakatów itp.

 

 • 8

Stowarzyszenie może używać pieczęci z nazwą, logiem, adresem, oraz numerami REGON, NIP, KRS itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 • 9

 

Celem głównym Stowarzyszenia jest działalność sportowo – edukacyjna propagująca zdrowy styl życia osiągany poprzez harmonię ciała z umysłem, realizowany dzięki połączeniu aktywności sportowej z aktywnością intelektualną. Cel ten będzie popularyzowany                       i realizowany wśród członków Stowarzyszenia oraz osób wyrażających chęć uczestnictwa                           w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie.

 

 • 10

 

Cel główny Stowarzyszenia będzie realizowany poprzez następujące cele:

 1. Wspieranie, popularyzowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności poprzez promowanie takich dyscyplin sportowych jak: kolarstwo, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, biegi, narciarstwo, snowboard oraz turystyka górska i rowerowa,
 2. Prowadzenie działalności wychowawczej dzieci i młodzieży poprzez popularyzację i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turystycznej,
 3. Popularyzacja różnych form aktywności sportowej w sferze realnej i wirtualnej,
 4. Wspieranie rozwoju zainteresowań sportowo – rekreacyjnych członków Stowarzyszenia oraz osób wyrażających chęć uczestnictwa w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. Organizowanie życia sportowego wszystkich członków Stowarzyszenia oraz osobom wyrażających chęć uczestnictwa w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie,
 6. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego i rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i  dorosłych,
 7. Prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
 8. Działania na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
 9. Działania na rzecz rozwoju i integracji środowisk sportowych,
 10. Działanie na rzecz rozwoju osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sport, rekreację ruchową i turystykę,
 11. Wspieranie i rozwijanie krajowej bazy sportowo – rekreacyjnej,
 12. Inspirowanie działań związanych ze sportem, rekreacją i turystyką wpływających      na rozwój społeczeństwa,
 13. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sport,
 15. Wspieranie rozwoju zainteresowań naukowo – edukacyjnych członków Stowarzyszenia oraz osób wyrażających chęć uczestnictwa w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie,
 16. Rozwijanie nauki, edukacji, oświaty, kultury i sportu,
 17. Działanie na rzecz rozwoju osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez naukę, edukację, oświatę, kulturę i wychowanie,
 18. Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie kraju i innych państw,
 19. Wspieranie i rozwijanie krajowej bazy edukacyjnej, oświatowej, naukowej i badawczej,
 20. Inspirowanie działań związanych z nauką, edukacją, kulturą i wychowaniem wpływających na rozwój społeczeństwa,
 21. Podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 22. Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych,
 23. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
 24. Inicjowanie powstawania i wspieranie rozwoju przedsiębiorstw,
 25. Nawiązanie współpracy i współdziałanie z władzami, instytucjami, szkołami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami i innymi osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 26. Podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie kultury fizycznej i edukacji,
 27. Działalność charytatywna,
 28. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 29. Promocja i organizacja wolontariatu,
 30. Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

 

 • 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie rekreacji ruchowej, zajęć i zawodów sportowych dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 2. Zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywności sportowej poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych,
 3. Organizowanie obozów sportowo – rekreacyjnych w kraju i za granicą,
 4. Organizowanie wycieczek i wypoczynku,
 5. Organizowanie imprez o sportowym, turystycznym i edukacyjnym charakterze,
 6. Udział w zawodach sportowych,
 7. Udział w imprezach organizowanych przez organizacje propagujące sport, turystykę i rekreację ruchową,
 8. Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o sportowym, turystycznym i edukacyjnym charakterze,
 9. Tworzenie i wspieranie działalności klubów i drużyn sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
 10. Tworzenie i wspieranie działalności kół naukowych,
 11. Organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych wspierających działalność Stowarzyszenia,
 12. Udział w wykładach, kursach, szkoleniach, konferencjach, seminariach, warsztatach ,
 13. Organizowanie i prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń, sympozjów, konferencji, seminariów, warsztatów ,
 14. Organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 15. Tworzenie, wdrażanie i prowadzenie programów szkoleniowych i edukacyjnych,
 16. Wspieranie i prowadzenie prac badawczo – naukowych na rzecz rozwoju osobistego człowieka,
 17. Upowszechniani wyników badań i analiz związanych ze sportem, turystyką, edukacją i nauką,
 18. Współpracę ze szkołami i uczelniami,
 19. Współpracę i współdziałanie z władzami, instytucjami, szkołami, podmiotami gospodarczymi, organizacjami i innymi osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 20. Utrzymywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi itp.,
 21. Tworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw,
 22. Tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej,
 23. Organizowanie kampanii promocyjno – informacyjnych z zakresu sportu, rekreacji, turystyki, nauki, edukacji i wychowania rozpowszechniających wiedzę dotyczącą rozwoju osobistego człowieka,
 24. Tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
 25. Prowadzenie zbiórek, aukcji, licytacji i innych działań dla pozyskania środków na działalność statutową,
 26. Publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia,
 27. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej,
 28. Prowadzenie portalu internetowego skierowanego do członków Stowarzyszenia oraz osób wyrażających chęć uczestnictwa w projektach realizowanych i osób wspierających działalności Stowarzyszenia,
 29. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych,
 30. Wydawanie książek, czasopism, broszur itp.,
 31. Inne działania realizujące cele statutowe.

 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 • 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może                       być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

 • 13

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,

 • 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i uzyska zgodę Zarządu Stowarzyszenia.

 • 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach, imprezach, drużynach organizowanych i prowadzonych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków do organów Stowarzyszenia co do działalności Stowarzyszenia.

 

 • 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 5. regularnego opłacania składek.

 • 17

 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarującą pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 2. Osoba fizyczna i prawna staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenie po złożeniu pisemnej deklaracji  i  uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia,
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia,
 5. Członek wspierający ma prawo udziału w zebraniach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 • 18

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia,
 2. Nadania godności członka honorowego dokonuje Zarząd na podstawie uchwały, na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia,
 4. Członek honorowy ma prawo udziału w zebraniach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym,
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

 • 19

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:

– rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz

  Stowarzyszenia,

– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań

  przez okres przekraczający 6 miesięcy,

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka,
 3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 • 20

Od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków                lub Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków lub Walnym Zebraniu Delegatów. Decyzja Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów                  jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

 • 21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Rada Programowa ds. Sportu i Turystyki,
 5. Rada Programowa ds. Nauki i Edukacji.

 • 22

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

 • 23

Walne Zebranie Członków oraz Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne                              i nadzwyczajne.

 • 24

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków lub zwyczajne Walne Zebranie Delegatów sprawozdawcze odbywa się raz na rok,
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków lub zwyczajne Walne Zebranie Delegatów sprawozdawczo – wyborcze odbywa się raz na 5 lat,
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków lub zwyczajne Walne Zebranie Delegatów sprawozdawcze i sprawozdawczo – wyborcze zwołuje Prezes Zarządu, zgodnie z przyjętym planem,
 4. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania,
 5. W ważnych przypadkach Zarząd może skrócić termin powiadomienia o zebraniu,
 6. Dla odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków i zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów wymagana jest obecność co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze lub 80% delegatów,
 7. Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków i zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Delegatów przewodniczy Prezes Zarządu Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności pozostały członek Zarządu,
 8. Zwyczajne Walne Zebranie Członków i zwyczajne Walne Zebranie Delegatów podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i oświadczeń,
 9. Uchwały zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej,
 10. Uchwały zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 80% ogólnej liczby delegatów, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej,
 11. Uchwały, opinie, oświadczenia i decyzje zwyczajnego Walnego Zebrania Członków i zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów kierowane są do właściwych organów Stowarzyszenia lub poszczególnych członków Stowarzyszenia,
 12. Uchwały, opinie i oświadczenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków  i zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów podpisuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
 13. Uchwały, opinie, oświadczenia i decyzje zwyczajnego Walnego Zebrania Członków i zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów doręcza się właściwym organom                   lub poszczególnym członkom Stowarzyszenia nie później niż w ciągu 7 dni,
 14. Z zwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów sporządza się protokół.

 • 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków i nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może się odbyć w każdym czasie,
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków i nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze,
 3. Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane,
 4. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania,
 5. W ważnych przypadkach Zarząd może skrócić termin powiadomienia o zebraniu,
 6. Dla odbycia nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów wymagana jest obecność co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze lub 80% delegatów,
 7. Nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków i nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu Delegatów przewodniczy Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i oświadczeń,
 9. Uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej,
 10. Uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 80% ogólnej liczby delegatów posiadających czynne prawo wyborcze, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej,
 11. Uchwały, opinie, oświadczenia i decyzje nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów kierowane są do właściwych organów Stowarzyszenia lub poszczególnych członków Stowarzyszenia,
 12. Uchwały, opinie i oświadczenia nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów podpisuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
 13. Uchwały, opinie, oświadczenia i decyzje nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów doręcza się właściwym organom                   lub poszczególnym członkom Stowarzyszenia nie później niż w ciągu 7 dni,
 14. Z nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów sporządza się protokół.

 • 26

 1. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebrania Członków oraz zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebrania Delegatów ma prawo zwracania się do pozostałych organów Stowarzyszenia o pisemne odpowiedzi na tematy będące przedmiotem obrad,
 2. Pisemna odpowiedź powinna być udzielona przez dany organ Stowarzyszenia w terminie 14 – dniowym.

 • 27

Każdemu Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia podczas głosowań przysługuje jeden głos.

 

 

 

 

 

 • 28

 

Zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków lub zwyczajnym                                 i nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Delegatów kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Stowarzyszenia.

 • 29

 1. Jeżeli liczba zwyczajnych członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób to wtedy zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebrania Członków przekształca się w zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebrania Delegatów za wyjątkiem zebrań dotyczących zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,
 2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu wyłonienia delegatów, nie później niż w ciągu miesiąca od przekroczenia progu liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia,
 3. Liczba delegatów jest uzależniona od ilości członków zwyczajnych Stowarzyszania,

gdy Stowarzyszenie posiada:

 1. od 101 do 200 członków, wtedy na każde 5 członków wybierany jest 1 delegat,
 2. od 201 do 1000 członków, wtedy na każde 20 członków wybierany jest 1 delegat,
 3. powyżej 1000 członków, wtedy na każde 50 członków wybierany jest 1 delegat,
 4. Każdy Członek Stowarzyszenia może proponować kandydata na delegata,
 5. Członek Stowarzyszenia nie może zgłosić samego siebie jako kandydata na delegata,
 6. Jeżeli liczba kandydatów na delegatów przekroczy liczbę miejsc delegatów na Walne Zebrania Delegatów wtedy wyłonienie delegatów odbywa się poprzez głosownie jawne względną większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze,
 7. Kadencja delegatów trwa do końca kadencji Komisji Rewizyjnej i Rad Programowych, niezależnie od zmieniającej się liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia podczas ich kadencji.

 • 30

Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 3. wybieranie delegatów na Walne Zebrania Delegatów,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał, opinii, oświadczeń i decyzji Zarządu,
 8. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

 • 31

 1. Zarząd powołany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z statutem,
 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
 3. Skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia zostaje powołany na Zebraniu Założycielskim

    Stowarzyszenia.

 

 • 32

 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat, a jej wybór odbywa się na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów,
 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez               2 kadencje,
 3. Zarząd składa się z 2 członków Stowarzyszenia,
 4. Zarząd składa się z Prezesa i członka Zarządu.

 

 • 33

 1. Kandydata do Zarządu może zgłosić grupa co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze,
 2. Członek Stowarzyszenia nie może zgłosić samego siebie jako kandydata na członka Zarządu,
 3. Jeżeli liczba kandydatów do Zarządu przekroczy liczbę miejsc w Zarządzie wtedy odbywają się wybory poprzez głosowanie jawne względną większością głosów  przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze lub 100% delegatów, w celu wyłonienia 2 członków Zarządu,
 4. Wybory Prezesa Zarządu odbywają się poprzez głosowanie jawne względną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze lub 100% delegatów,
 5. Prezesem Zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa w 33 pkt. 4.

 • 34

 1. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 35

Prezes Zarządu w razie potrzeby może powołać z pośród członków Zarządu swojego zastępcę lub skarbnika.

 • 36

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom                   oraz zarządza głosowania.

 

 • 37

Stowarzyszenie i Zarząd reprezentuje Prezes Zarządu i zaciąga w jego imieniu zobowiązania finansowe i majątkowe.

 • 38

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok,
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, zgodnie z przyjętym planem, a także na wniosek członka Zarządu,
 3. Termin, miejsce i porządek obrad Prezes podaje do wiadomości wszystkich członków Zarządu, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania,
 4. W ważnych przypadkach Prezes może skrócić termin powiadomienia o zebraniu,
 5. Dla odbycia posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu,
 6. Obrady Zarządu prowadzi Prezes Zarządu,
 7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu,
 8. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i oświadczeń,
 9. Wszystkie uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu,
 10. Uchwały, opinie, oświadczenia i decyzje Zarządu kierowane są do właściwych organów Stowarzyszenia lub poszczególnych członków Stowarzyszenia,
 11. Uchwały, opinie, oświadczenia i decyzje wydawane przez Zarząd podpisuje Prezes Zarządu,
 12. Uchwały, opinie, oświadczenia i decyzje Zarządu doręcza się właściwym organom lub poszczególnym członkom Stowarzyszenia nie później niż w ciągu 7 dni,
 13. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.

 • 39

 1. Zarząd ma prawo zwracania się do pozostałych organów Stowarzyszenia o opinie na temat realizowanych projektów i pozostałych działań Stowarzyszenia,
 2. Zarządowi przysługuje prawo wystąpienia do pozostałych organów oraz poszczególnych członków Stowarzyszenia z prośbą o pisemną odpowiedź w sprawie poruszanej przez Zarząd,
 3. Pisemna odpowiedź powinna być udzielona przez dany organ Stowarzyszenia w terminie 14 – dniowym.

 • 40

Wszystkie zobowiązania i dokumenty wystawiane przez Stowarzyszenie muszą uzyskać akceptację Zarządu, której wyrazem jest pieczęć i podpis Prezesa Zarządu, chyba że dana osoba fizyczna lub prawna uzyskała stosowne pełnomocnictwo wystawione przez Zarząd.

 

 • 41

Zarząd do prowadzenia swoich spraw i realizacji celów Stowarzyszenia może tworzyć biura, zatrudniać pracowników, powoływać pełnomocników oraz zlecać wykonywanie                              i realizowanie zadań członkom Stowarzyszenia oraz innym podmiotom fizycznym                          i prawnym.

 

 • 42

 

W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, wtedy uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka Zarządu.

 

 • 43

W przypadku rezygnacji, śmierci lub innych okoliczności uniemożliwiających dalsze sprawowanie funkcji przez Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, obowiązki Prezesa przejmuje pozostały członek Zarządu.

 

 • 44

 1. Odwołać Zarząd może tylko Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w przypadku wykazania jego bezczynności lub rażącego naruszenia zasad statutowych Stowarzyszenia,
 2. Wniosek o odwołanie Zarządu może złożyć grupa co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze lub Komisja Rewizyjna,
 3. Odwołanie odbywa się poprzez głosowanie jawne większością kwalifikowaną w stosunku 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze.

 • 45

 

Po upływie kadencji Zarząd pełni swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się odpowiednich organów nowej kadencji.

 • 46

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. kierowanie bieżącą pracą i całością działalności Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał i decyzji Walnego Zebrania Członków i Walnego Zebrani Delegatów,
 3. realizacja celów statutowych,
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 8. zwoływanie i przewodniczenie Walnym Zebraniom Członków i Walnym Zebraniom Delegatów,
 9. zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na Walne Zebrania Członków i Walne Zebrania Delegatów,
 10. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 11. zlecanie przeprowadzenia badań, analiz i ekspertyz związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
 12. zgłaszanie informacji o zmianie władz Stowarzyszenia,
 13. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

 • 47

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zostaje powołany                          na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.

 • 48

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a jej wybór odbywa się na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów,
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje,
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia,
 4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 • 49

 1. Kandydata do Komisji Rewizyjnej może zgłosić grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze,
 2. Członek Stowarzyszenia nie może zgłosić samego siebie jako kandydata na członka Komisji Rewizyjnej,
 3. Wybory odbywają się poprzez głosowanie jawne względną większości głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze lub 80% delegatów,
 4. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa w 49 pkt. 3,
 5. Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje kandydat, który otrzymał drugą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa w 49 pkt. 3,
 6. Sekretarzem Komisji Rewizyjnej zostaje kandydat, który otrzymał trzecią liczbę głosów     w głosowaniu, o którym mowa w 49 pkt. 3.

 

 • 50

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia  ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 • 51

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje jej pracami, zwołuje i przewodniczy                            jej posiedzeniom oraz zarządza głosowania.

 

 • 52

 

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok,
 2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, zgodnie z przyjętym planem, a także na wniosek pozostałych członków Komisji,
 3. Termin, miejsce i porządek obrad Przewodniczący podaje do wiadomości wszystkich członków Komisji, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania,
 4. W ważnych przypadkach Przewodniczący może skrócić termin powiadomienia o zebraniu,
 5. Dla odbycia posiedzenia Komisji wymagana jest obecność co najmniej 2 członków Komisji, w tym jej Przewodniczącego,
 6. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji,
 7. Komisja wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, opinii, oświadczeń i decyzji,
 8. Wszystkie uchwały i decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności                     co najmniej 2 członków Komisji, w tym jej Przewodniczącego. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji,
 9. Uchwały, opinie i oświadczenia Komisji kierowane są do właściwych organów Stowarzyszenia,
 10. Uchwały, opinie, oświadczenia i decyzje wydawane przez Komisję podpisuje jej Przewodniczący,
 11. Uchwały, opinie, oświadczenia i decyzje Komisji doręcza się właściwym organom nie później niż w ciągu 7 dni,
 12. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.

 • 53

 1. Komisja ma prawo zwracać się do pozostałych organów Stowarzyszenia o wyjaśnienia i szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów,
 2. Komisji przysługuje prawo wystąpienia do pozostałych organów i poszczególnych członków Stowarzyszenia z prośba o pisemną odpowiedź w sprawie poruszanej                   przez Komisję,
 3. Pisemna odpowiedź powinna być udzielona przez dany organ władzy Stowarzyszenia w terminie 14 – dniowym.

 • 54

Członkowie Komisji Rewizyjnej za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.

 • 55

W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, wtedy uzupełnienie składu Komisji może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać               nie więcej niż jednego członka Komisji.

 • 56

W przypadku rezygnacji, śmierci lub innych okoliczności uniemożliwiających dalsze sprawowanie funkcji przez Przewodniczącego Komisji  w czasie trwania kadencji, obowiązki przewodniczącego przejmuje jego zastępca.

 

 

 

 

 • 57

 1. Odwołać Komisję Rewizyjną może Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów tylko w razie niewywiązywania się Komisji ze swoich obowiązków statutowych,
 2. Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej może złożyć grupa co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze,
 3. Odwołanie odbywa się poprzez głosowanie jawne bezwzględną większością głosów               przy obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze lub 80% delegatów.

 • 58

Po upływie kadencji Komisja Rewizyjna pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania               się odpowiednich organów nowej kadencji.

 

 • 59

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. kontrola i ocena pracy Zarządu, w tym sprawozdań i bilansów,
 3. kontrola i ocena pracy pozostałych organów Stowarzyszenia,
 4. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków lub Walnym Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i pozostałych organów Stowarzyszenia,
 5. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrani Delegatów o udzielenie absolutorium Zarządowi i pozostałym organom Stowarzyszenia,
 6. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności lub rażącym naruszeniem zasad statutowych,
 7. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania delegatów,
 8. wnioskowanie o zwołanie zebrania Zarządu,
 9. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków lub Walnym Zebraniu Delegatów.

 • 60

Rada Programowa ds. Sportu i Turystyki powołana jest jako organ wspierający działalność Stowarzyszenia poprzez doradzanie i opiniowanie projektów realizowanych                             przez Stowarzyszenie oraz inicjowanie projektów i pomysłów wzbogacających codzienną działalność Stowarzyszenia. Przewodniczący pierwszej Rady zostaje powołany na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.

 

 • 61

 1. Kadencja Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki trwa 5 lat,
 2. Rada Programowa ds. Sportu i Turystyki może składać się co najwyżej z 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 3. Członkowie Rady mogą być powoływani w trakcie trwania jej kadencji,
 4. Rada Programowa składa się z Przewodniczącego i członków Rady.

 • 62

 

 1. Przewodniczącego Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki powołuje i mianuje Zarząd Stowarzyszenia,
 2. Kandydatów do Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki może zgłosić grupa co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze, Przewodniczący Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki lub członek Zarządu Stowarzyszenia,
 3. Członek Stowarzyszenia nie może zgłosić samego siebie jako kandydata na członka Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki,
 4. Przyjęcie kandydata do Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki odbywa się poprze głosowanie jawne zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady, w tym jej Przewodniczącego.

 • 63

 1. Przewodniczący Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki nie może być członkiem Zarządu, Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji ani Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 2. Przewodniczący Rady Programowej ds. Sportu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 • 64

Przewodniczący Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki w razie potrzeby może powołać                  z pośród członków  Rady swojego zastępcę.

 • 65

Przewodniczący Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom oraz zarządza głosowania.

 

 

 

 • 66

Radę Programową ds. Sportu i Turystyki reprezentuje Przewodniczący i w jej imieniu komunikuje się z pozostałymi organami Stowarzyszenia.

 • 67

 

 1. Posiedzenia Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok,
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, zgodnie z przyjętym planem, a także na wniosek co najmniej 2 członków Rady lub Zarządu,
 3. Termin, miejsce i porządek obrad Przewodniczący podaje do wiadomości wszystkich członków Rady, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania,
 4. W ważnych przypadkach Przewodniczący może skrócić termin powiadomienia o zebraniu,
 5. Dla odbycia Rady wymagana jest obecność co najmniej 2/3 jej członków, w tym jej Przewodniczącego,
 6. Obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego lub inny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego,
 7. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu oraz z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady,
 8. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, opinii i oświadczeń,
 9. Uchwały, opinie i oświadczenia Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej                   2/3 ogólnej liczby członków Rady, w tym jej Przewodniczącego. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady,
 10. Uchwały, opinie i oświadczenia Rady kierowane są do właściwych organów Stowarzyszenia,
 11. Uchwały, opinie i oświadczenia wydawane przez Radę podpisuje jej Przewodniczący,
 12. Uchwały, opinie i oświadczenia Rady doręcza się właściwym organom nie później                niż w ciągu 7 dni,
 13. Opinie mniejszościowe powinny być załączone do uchwały przyjętej przez Radę,
 14. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.

 

 • 68

 1. Rada Programowa ds. Sportu i Turystyki do prowadzenia swoich spraw i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia może powoływać w zależności od potrzeb zespoły tematyczne dotyczące konkretnych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,
 2. Opinie zespołów są przedmiotem zatwierdzenia przez Radę.

 

 

 • 69

 

 1. Rada może zwracać się do Zarządu Stowarzyszenia o wyjaśnienia i szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów związanych ze sportowo – turystycznymi celami Stowarzyszenia,
 2. Rada może zwracać się do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o sfinansowanie zewnętrznych badań, analiz, ekspertyz itp. niezbędnych do realizacji zadań statutowych Rady,
 3. Radzie przysługuje prawo wystąpienia do Zarządu Stowarzyszenia z prośba o pisemną odpowiedź w sprawie poruszanej przez Radę lub członka Rady,
 4. Pisemna odpowiedź powinna być udzielona przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie             14 – dniowym.

 

 • 70

Członkowie Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.

 

 • 71

W razie, gdy skład Rad Programowej ds. Sportu i Turystyki Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, wtedy uzupełnienie składu Rady może nastąpić                   w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Rady. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę pełnego składu Rady.

 • 72

W przypadku rezygnacji, śmierci lub innych okoliczności uniemożliwiających dalsze sprawowanie funkcji przez Przewodniczącego Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki                w czasie trwania kadencji nowego Przewodniczącego wyznacza Zarząd Stowarzyszenia.

 

 • 73

 1. Odwołać Przewodniczącego Rady Programowej Sportu i Turystyki może Zarząd tylko w razie niewywiązywania się Przewodniczącego ze swoich obowiązków Przewodniczącego Rady,
 2. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady może złożyć grupa co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze,                          2 członków Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna,
 3. Odwołanie odbywa się poprzez głosowanie jawne bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.

 

 • 74

 1. Odwołać członka Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki może Przewodniczący Rady tylko w razie niewywiązywania się z obowiązków członka Rady,
 2. Wniosek o odwołanie członka Rady może złożyć grupa co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze, 2 członków Rady Programowej ds. sportu i Turystyki, Przewodniczący Rady ds. Sportu i Turystyki, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna,
 3. Odwołanie odbywa się poprzez głosowanie jawne bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Rady.

 • 75

 

Po upływie kadencji Przewodniczący Rady pełni swoją funkcje do czasu ukonstytuowania      się odpowiednich organów nowej kadencji.

 • 76

Do kompetencji Rady Programowej ds. Sportu i Turystki należą:

 1. opiniowanie, z własnej inicjatywy bądź na wniosek pozostałych organów Stowarzyszenia, wszelkich działań sportowych Stowarzyszenia,
 2. wyrażanie opinii w sprawach funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. podejmowanie inicjatyw sportowo – turystycznych dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia,
 4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania uchwał uchwalonych przez pozostałe organy Stowarzyszenia,
 5. zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na zebrania pozostałych organów Stowarzyszenia,
 6. zbieranie informacji i dokonywanie analiz efektywności projektów o charakterze sportowym realizowanych przez Stowarzyszenie,
 7. powoływanie w zależności od potrzeb zespołów tematycznych dotyczących konkretnych projektów o charakterze sportowo – turystycznym realizowanych przez Stowarzyszenie,
 8. korzystanie z doradztwa, opinii, badań, analiz i ekspertyz specjalistów spoza Stowarzyszenia,
 9. doradzanie i udzielania wsparcia pozostałym organom Stowarzyszenia,
 10. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
 11. udzielanie pomocy, wsparcia i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami Stowarzyszenia,
 12. udzielanie pomocy, wsparcia i wyrażanie opinii w przypadku sporów między członkami Stowarzyszenia,
 13. wykonywanie innych działań związanych z realizacją sportowo – turystycznych celów statutowych Stowarzyszenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek pozostałych organów Stowarzyszenia.
 • 77

 

Rada Programowa ds. Nauki i Edukacji powołana jest jako organ wspierający działalność Stowarzyszenia poprzez doradzanie i opiniowanie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie oraz inicjowanie projektów i pomysłów wzbogacających codzienną działalność Stowarzyszenia. Przewodniczący pierwszej Rady zostaje powołany na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.

 • 78

 

 1. Kadencja Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji trwa 5 lat,
 2. Rada Programowa ds. Nauki i Edukacji może składać się co najwyżej z 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 3. Członkowie Rady mogą być powoływani w trakcie trwania jej kadencji,
 4. Rada Programowa składa się z Przewodniczącego i członków Rady Programowej.

 

 • 79

 

 1. Przewodniczącego Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji powołuje i mianuje Zarząd Stowarzyszenia,
 2. Kandydatów do Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji może zgłosić grupa co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze, Przewodniczący  Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji lub członek Zarządu Stowarzyszenia,
 3. Członek Stowarzyszenia nie może zgłosić samego siebie jako kandydata na członka Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji,
 4. Przyjęcie kandydata do Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji odbywa się poprze głosowanie jawne zwykłą większości głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady, w tym jej Przewodniczącego.

 

 • 80

 1. Przewodniczący Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji nie może być członkiem Zarządu, Rady Programowej ds. Sportu ani Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 2. Przewodniczący Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • 81

Przewodniczący Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji w razie potrzeby może powołać                z pośród członków  Rady swojego zastępcę.

 

 • 82

Przewodniczący Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom oraz zarządza głosowania.

 

 • 83

Radę Programową ds. Nauki i Edukacji reprezentuje Przewodniczący i w jej imieniu komunikuje się z pozostałymi organami Stowarzyszenia.

 • 84

 

 1. Posiedzenia Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok,
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, zgodnie z przyjętym planem, a także na wniosek co najmniej 2 członków Rady lub Zarządu,
 3. Termin, miejsce i porządek obrad Przewodniczący podaje do wiadomości wszystkich członków Rady, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania,
 4. W ważnych przypadkach Przewodniczący może skrócić termin powiadomienia o zebraniu,
 5. Dla odbycia Rady wymagana jest obecność co najmniej 2/3 jej członków, w tym jej Przewodniczącego,
 6. Obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego lub inny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego,
 7. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu oraz z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady,
 8. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, opinii i oświadczeń,
 9. Uchwały, opinie i oświadczenia Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji zapadają                    w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady, w tym jej Przewodniczącego. W razie równego rozkładu głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady,
 10. Uchwały, opinie i oświadczenia Rady kierowane są do właściwych organów Stowarzyszenia,
 11. Uchwały, opinie i oświadczenia wydawane przez Radę podpisuje jej Przewodniczący,
 12. Uchwały, opinie i oświadczenia Rady doręcza się właściwym organom nie później niż w ciągu 7 dni,
 13. Opinie mniejszościowe powinny być załączone do uchwały przyjętej przez Radę,
 14. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.

 • 85

 1. Rada Programowa ds. Nauki i Edukacji do prowadzenia swoich spraw i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia może powoływać w zależności od potrzeb zespoły tematyczne dotyczące konkretnych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,
 2. Opinie zespołów są przedmiotem zatwierdzenia przez Radę.

 • 86

 

 1. Rada może zwracać się do Zarządu Stowarzyszenia o wyjaśnienia i szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów związanych z naukowo – edukacyjnymi celami Stowarzyszenia,
 2. Rada może zwracać się do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o sfinansowanie zewnętrznych badań, analiz, ekspertyz itp. niezbędnych do realizacji zadań statutowych Rady,
 3. Radzie przysługuje prawo wystąpienia do Zarządu Stowarzyszenia z prośba o pisemną odpowiedź w sprawie poruszanej przez Radę lub członka Rady,
 4. Pisemna odpowiedź powinna być udzielona przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie                14 – dniowym.

 • 87

Członkowie Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.

 

 • 88

W razie, gdy skład Rad Programowej ds. Nauki i Edukacji Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, wtedy uzupełnienie składu Rady może nastąpić                  w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Rady. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę pełnego składu Rady.

 • 89

W przypadku rezygnacji, śmierci lub innych okoliczności uniemożliwiających dalsze sprawowanie funkcji przez Przewodniczącego Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji                  w czasie trwania kadencji nowego Przewodniczącego wyznacza Zarząd Stowarzyszenia.

 

 • 90

 1. Odwołać Przewodniczącego Rady Programowej Nauki i Edukacji może Zarząd tylko w razie niewywiązywania się Przewodniczącego ze swoich obowiązków Przewodniczącego Rady,
 2. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady może złożyć grupa co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze,                          2 członków Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna,
 3. Odwołanie odbywa się poprzez głosowanie jawne bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.

 • 91

 1. Odwołać członka Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji może Przewodniczący Rady tylko w razie niewywiązywania się z obowiązków członka Rady,
 2. Wniosek o odwołanie członka Rady może złożyć grupa co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze, 2 członków Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji, Przewodniczący Rady ds. Nauki i edukacji, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna,
 3. Odwołanie odbywa się poprzez głosowanie jawne bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Rady.

 

 • 92

 

Po upływie kadencji Przewodniczący Rady pełni swoją funkcje do czasu ukonstytuowania                   się odpowiednich organów nowej kadencji.

 

 • 93

Do kompetencji Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji należą:

 1. opiniowanie, z własnej inicjatywy bądź na wniosek pozostałych organów Stowarzyszenia, wszelkich działań naukowo – edukacyjnych Stowarzyszenia,
 2. wyrażanie opinii w sprawach funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. podejmowanie inicjatyw naukowo – edukacyjnych dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia,
 4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania uchwał uchwalonych przez pozostałe organy Stowarzyszenia,
 5. zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na zebrania pozostałych organów Stowarzyszenia,
 6. zbieranie informacji i dokonywanie analiz efektywności projektów naukowo – edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie,
 7. powoływanie w zależności od potrzeb zespołów tematycznych dotyczących konkretnych projektów o charakterze naukowo – edukacyjnym realizowanych przez Stowarzyszenie,
 8. korzystanie z doradztwa, opinii, badań, analiz i ekspertyz specjalistów spoza Stowarzyszenia,
 9. doradzanie i udzielania wsparcia pozostałym organom Stowarzyszenia,
 10. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
 11. udzielanie pomocy, wsparcia i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami Stowarzyszenia,
 12. udzielanie pomocy, wsparcia i wyrażanie opinii w przypadku sporów między członkami Stowarzyszenia,
 13. wykonywanie innych działań związanych z realizacją naukowo – edukacyjnych celów statutowych Stowarzyszenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek pozostałych organów Stowarzyszenia.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 • 94

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu,
 2. dotacji, subwencji, udziałów, lokat i ofiarności publicznej,
 3. wpływów z działalności statutowej.

 • 95

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia,
 2. Prezes Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżącej działalności i zobowiązań Stowarzyszenia.

 

 • 96

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy o finansach publicznych. Rokiem obrachunkowym                   jest rok kalendarzowy.

 • 97

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

 • 98

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli                  w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis i pieczęć Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

 

 • 99

Zabrania się :

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób                      z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają                  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa                          lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej               do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku                              do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie                              lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba                              że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 • 100

 

Zarząd Stowarzyszenia przeznacza zebrane środki na cele statutowe Stowarzyszenia, według własnej woli, mając na względzie istotne potrzeby i cele Stowarzyszenia oraz jego dobro, chyba, że Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów, w inny sposób zadeklarowało ich przeznaczenie.

 

 • 101

 

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności może podjąć się działalności, o której mowa             w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96,                 poz. 873 z późniejszymi zmianami).

 • 102

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

 • 103

Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi                       w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w następującym zakresie:

18.12.Z Pozostałe drukowanie,

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

47.11.Z.Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą            żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

47.81.Z.Sprzedaż detaliczna  żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona                   na  straganach i targowiskach,

47.82.Z.Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona                          na straganach i targowiskach,

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

47.99.Z.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami                       i targowiskami,

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie  żywności dla odbiorców zewnętrznych  (katering),

56.29.Z Pozostała usługowa działalność  gastronomiczna,

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,

58.11.Z Wydawanie książek,

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

58.13.Z Wydawanie gazet,

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

58.19.Z Pozostała działalność  wydawnicza,

58.21.Z Działalność  wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

58.29.Z Działalność  wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z.Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.14.Z Działalność  związana z projekcją filmów,

59.20.Z Działalność  w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

62.01.Z Działalność  związana z oprogramowaniem,

62.02.Z Działalność  związana z doradztwem w zakresie informatyki,

63.11.Z.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

63.12.Z Działalność  portali internetowych,

63.99.Z.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej  niesklasyfikowana,

69.20.Z Działalność  rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe,

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

70.22.Z.Pozostałe  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej                                i zarządzania,

71.11.Z Działalność  w zakresie architektury,

71.12.Z Działalność  w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

72.20.Z.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych                              i humanistycznych,

73.11.Z Działalność  agencji reklamowych,

73.12.B.Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

73.12.C.Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektroniczce (Internet),

73.12.D.Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

74.10.Z Działalność  w zakresie specjalistycznego projektowania,

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,

74.90.Z.Pozostała działalność  profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

77.40.Z.Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

78.10.Z.Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

79.11.A Działalność agentów turystycznych,

79.11.B Działalność pośredników turystycznych,

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,

79.90.C.Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indzie niesklasyfikowana,

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.10.Z Wychowanie przedszkolne,

85.20.Z Szkoły podstawowe,

85.31.A Gimnazja,

85.31.B Licea ogólnokształcące,

85.31.C Licea profilowane,

85.32.A Technika,

85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe,

85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy,

85.41.Z Szkoły policealne,

85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych,

85.42.B Szkoły wyższe,

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.59.A Nauka języków obcych,

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

88.10.Z.Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,

93.11.Z Działalność obiektów sportowych,

93.12.Z Działalność klubów sportowych,

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 • 104

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia może podjąć tylko Walne Zebranie Członków niezależnie od ilości członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym większością kwalifikowaną w stosunku 2/3 głosów przy obecności co najmniej                          50 % członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze,
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może podjąć na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze, Zarządu Stowarzyszenia, Rady Programowej ds. Sportu i Turystyki, Rady Programowej ds. Nauki i Edukacji oraz Komisji Rewizyjnej.

 • 105

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku może podjąć tylko Walne Zebranie Członków niezależnie od ilości członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym większością kwalifikowaną w stosunku 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50 % członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze,

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może podjąć na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze, Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

 • 106

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 • 107

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa                 o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Data uchwalenia statutu:

12.11.2011r.

Data wprowadzenia poprawek do statutu:

28.12.2011r.

  9.12.2013r.